Previous
Next
Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Cập nhật: 04-12-2015 - Đăng bởi: Bùi Đình Tiền

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế là đơn vị chức năng trực thuộc Ban Giám hiệu nhà trường, hoạt động với vai trò chính là đầu mối thực hiện và quản lý các công tác liên quan đến nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của trường. Phòng được hình thành ngay từ những ngày đầu thành lập trường và trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Các hoạt động của Phòng có một vai trò quan trọng đối với nhà trường và nhận được nhiều sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường. Đây cũng chính là đầu mối triển khai và thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của trường dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu.