Previous
Next
Tổ chức nhân sự

Tổ chức

Cập nhật: 06-12-2015 - Đăng bởi: Bùi Đình Tiền

1. Trưởng phòng: PGS. TS Đàm Sao Mai

     

    Email: damsaomai@iuh.edu.vn

    Văn phòng: Phòng E3.01

    Điện thoại: (08) 3 8940 390 ext 113

2. Phó Trưởng phòng: 

   + TS Nguyễn Quang Vinh

     

      Email: nguyenquangvinh@iuh.edu.vn

      Văn phòng: Phòng E3.01

      Điện thoại: (08) 3 8940 390 ext 278

    + ThS Bùi Đình Tiền

    

      Email: buidinhtien@iuh.edu.vn

      Văn phòng: Phòng E3.01

      Điện thoại: (08) 3 8940 390 ext 568

3. Chuyên viên:

+ ThS Nguyễn Minh An

    Điện thoại: (08) 3 8940 390 ext 278

    Email: nguyenminhan@iuh.edu.vn

Nguyễn Diệu Linh

    Điện thoại: (08) 3 8940 390 ext 278

    Email: nguyendieulinhminhan@iuh.edu.vn

Nguyễn Thị Lụa

    Điện thoại: (08) 3 8940 390 ext 278

    Email: nguyenthilua@iuh.edu.vn

Nguyễn Minh Tú Anh

    Điện thoại: (08) 3 8940 390 ext 278

    Email: nguyenminhtuanh@iuh.edu.vn