Previous
Next
Xét thưởng bài báo

Xét thưởng bài báo ISI/Scopus

Cập nhật: 03-05-2017 - Đăng bởi: Bùi Đình Tiền

1. Kiểm tra loại bài báo:

- Kiểm tra bài báo khoa học thuộc danh mục ISI: Click vào đây

- Kiểm tra bài báo khoa học thuộc danh mục Scopus: Nhấn vào đây

2. Biểu mẫu: Download tại đây

3. Hướng dẫn thực hiện:

a. Xét duyệt cấp đơn vị: Các đơn vị tiếp nhận Hồ sơ xét thưởng bài báo khoa học ISS/Scopus của các cá nhân do đơn vị quản lýTổ chức kiểm tra thông tin kê khai của giảng viên và nộp hồ sơ về phòng QLKH & HTQT. Hồ sơ gồm có:

- Kê khai danh mục bài báo khoa học (của  cán bộ, giảng viên và nhân viên): Theo biểu mẫu IUH1780.

- Minh chứng các bài báo.

- Minh chứng thông tin xét duyệt cấp đơn vị (biểu mẫu UH1781a, IUH 1781b).

b. Nộp cho Phòng QLKH & HTQT: Các đơn vị nộp Hổ sơ (đã xét duyệt ở đơn vị) về phòng QLKH & HTQT:

      + Bản cứng: Nộp cho chuyên viên Nguyễn Thị Lụa.

     + Bản mềm (file): Gửi qua eGov cho chuyên viên Nguyễn Thị Lụa và Phó Trưởng phòng QLKH & HTQT Bùi Đình Tiền.

c. Xét duyệt cấp Trường: Phòng QLKH & HTQT tổng hợp thông tin từ các đơn vị và tổ chức kiểm tra thông tin và minh chứng bài báo. Đồng thời, Phòng QLKH & HTQT chuẩn bị hồ sơ và tổng hợp danh sách các bài báo để trình Hội đồng xét duyệt các đơn vị trong thời hạn 07 ngày.

    Trong quá trình thực hiện, nếu có vướn mắc hoặc cần hướng dẫn, các đơn vị liên hệ chuyên viên Nguyễn Thị Lụa hoặc Phó Trưởng phòng QLKH & HTQT Bùi Đình Tiền (qua eGov hoặc email). Thông tin khác, vui lòng liên hệ: Phòng QLKH & HTQT (Phòng E 3.01)