Previous
Next
Giải thưởng sáng tạo

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật

Cập nhật: 05-12-2016 - Đăng bởi: Bùi Đình Tiền

1. Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc:

   - Thông tin chi tiết (các thông báo và thể lệ dự thi): Xem tại đây

   - Biểu mẫu  Xem tại đây

2. Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh Bình Dương:

   - Thông tin chi tiết (các thông báo và thể lệ dự thi): Xem tại đây

   - Biểu mẫu  Xem tại đây   -