Previous
Next
Thông báo

Nộp đề tài Giải thưởng khoa học Euréka cấp Thành năm 2017

Cập nhật: 29-09-2017 - Đăng bởi: Bùi Đình Tiền

Phòng QLKH & HTQT trân trọng thông báo về việc nộp Đề tài Eureka cấp Thành năm 2017:

1. Thời gian: Chậm nhất là 10h00 ngày 02/10/2017 (Thứ Hai)

2. Địa điễm: Nộp tại phòng QLKH & HTQT 

3. Nội dung

03 cuốn báo cáo (01 cuốn lưu tại phòng QLKH & HTQT và 02 cuốn nộp cho Thành Đoàn).

Phiếu đăng ký dự thi.

Lưu ý: 

1. Báo cáo và Phiếu đăng ký dự thi, các thí sinh gửi email (các file mềm) cho phòng theo email: research.iuh@gmail.com: Chậm nhất là  16h30 Chủ nhật ngày 01/10/2017.

2. Thể lệ (download tại đây), Phiếu đăng ký dự thi (download tại đây) và Mẫu bìa báo cáo (download tại đây). 

3. Gửi Bảng Tổng hợp theo mẫu (download tại đây) qua email:research.iuh@gmail.com 

Cho tiết khác, vui lòng liên hệ theo email:  research.iuh@gmail.com

Chúc các em thành công!