Previous
Next
Đề tài năm 2017

Đề tài NCKH cấp Trường năm 2017 (đã nghiệm thu) (22-05-2018)

1. Đề tài Ảnh hưởng của quản lý vốn lưu động đến kết quả hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp ngành thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam- Mã số: 171.3031

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Tuyết Nga - Đơn vị: KTCNH

Thuộc chương trình: Đề tài cấp nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2017

2. Đề tài Phát triển văn hóa học đường tại Trường  Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh- Mã số: 171.3201

Chủ nhiệm đề tài: Biền Quốc Thắng - Đơn vị: KLLCT

Thuộc chương trình: Đề tài cấp nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2017

3. Đề tài Nghiên cứu tổng hợp nano đồng từ dung dịch Cu2+ bằng dịch chiết nước lá trầu không- Mã số: 171.4210

Chủ nhiệm đề tài: Trịnh Ngọc Toàn - Đơn vị: CSTH

Thuộc chương trình: Đề tài cấp nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2017

4. Đề tài Nghiên cứu tổng hợp các dẫn xuất mới của Icaritin và β-anhydroicaritin trên cơ sở phản ứng Mannich và thử hoạt tính sinh học trên một số dòng tế bào ưng thư ở người- Mã số: 171.4201

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Sơn - Đơn vị: CSTH

Thuộc chương trình: Đề tài cấp nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2017

5. Đề tài Tổng hợp, xác định cấu trúc nano Cu-doped ZnO và khảo sát khả năng hấp phụ chất màu dệt nhuộm của nano Cu-doped ZnO- Mã số: 171.4220

Chủ nhiệm đề tài: Trương Thị Thu Nhàn - Đơn vị: CSTH

Thuộc chương trình: Đề tài cấp nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2017